Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Felles mandat for arbeidsgruppene

Styringsgruppen for Klima 21 har opprettet fire arbeidsgrupper for å få innspill til en FoU-strategi for norsk klimaforskning fra og med 2010.

Arbeidsgruppene skal gi innspill på fire områder:

Arbeidsgruppenes mandat er inndelt i ulike tema og ikke ut fra disiplin, alle gruppene må derfor vurdere behovet for henholdsvis naturvitenskapelig, teknologisk og samfunnsvitenskapelig forskning.

Arbeidsgruppene er utnevnt av styringsgruppen, og gruppene er å betrakte som kjernegrupper som etter en innledende prosess skal gå bredt ut til alle relevante sektorer for å sikre forankring for prioriteringene som gjøres. Arbeidsgruppene består av en leder og inntil åtte personer i tillegg til en sekretær. To medlemmer av styringsgruppen vil virke som faddere for arbeidsgruppen for å sikre god kommunikasjon med Klima 21.

Rapporter

Arbeidsgruppenes arbeid skal oppsummeres i et dokument på inntil ti sider (med eventuelle vedlegg) som skal besvare følgende spørsmål:

 • Hva er kunnskapsbehovene på feltet og hvordan bør de prioriteres. Hvilke tema er det særlig viktig at det blir forsket på og hvorfor?
 • Hvilke menneskelige og økonomiske ressurser er nødvendige for å dekke de foreslåtte forskningsområdene?
 • Hvordan bør forskningen organiseres for å best mulig dekke de foreslåtte behov?
 • Hvilke tidsrammer gjelder for de prioriterte forslagene? Om mulig angi på kort (2-5 år), mellomlang (5-10 år) og lang sikt (+10 år).

Som grunnlag for dette arbeidet gir gruppene en kort beskrivelse av status for dagens forskning innenfor dette feltet i Norge.

Faktorer det er viktig å ta hensyn til i rapportskrivingen er blant annet:

 • Hvor kan forskning gjøre en forskjell i håndteringen av klimautfordringen? 
 • Hvor og hvordan kan Norge og norsk forskning gjøre en forskjell?
 • Globalisering, Norges ansvar
 • Muligheter for næringsutvikling
 • Formidling og tilrettelegging for bruk av forskningsbasert kunnskap
  Styringsgruppen mener det i tillegg er viktig å vurdere rekrutteringen til norsk klimaforskning.

Prosess - hvordan arbeidsgruppen skal legge opp arbeidet

Arbeidsgruppene skal i første fase utarbeide et grunnlag som brukes som utgangspunkt i dialog med interessenter og aktører. Grunnlaget skal drøftes med styringsgruppen.

I andre fase skal arbeidsgruppene sørge for å få innspill og synspunkter fra berørte miljøer og aktører i samfunnet som kan tenkes å ha synspunkter på gruppenes mandat. Dette gjelder både forsknings-, forvaltning, nærings- og miljøorganisasjoner. Det er viktig å sikre en bred nasjonal forankring.

Arbeidsgruppene styrer selv hvordan de velger å hente inn synspunkter og innspill til gruppenes arbeid. Sluttdokumentene bør inneholde et vedlegg som gir oversikt over de ulike aktørers innspill slik at styringsgruppen kan se hvordan arbeidsgruppenes prioriteringsforslag stemmer overens med, eller er i strid med, innspillene gruppene har mottatt.

Sluttdokumentene overleveres styringsgruppen senest 15. september og vil bli brukt som grunnlag for et endelig innspill fra Klima 21 til en FoU-strategi. Denne skal overleveres Kunnskapsdepartementet medio desember 2009. Før den tid vil sluttrapporten sendes ut til høring til aktuelle aktører og interessenter.

Publisert:
28.08.2009