Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om Klima21

Klima 21 er et strategisk forum for klimaforskning opprettet av Regjeringen. Utvalget skal utvikle en helhetlig strategi for norsk klimaforskning, og bidra til at forskningsresultater tas i bruk.

Klima 21 skal bidra til at forskningsresultater blir tatt i bruk, og arbeidet i gruppen skal gi innspill om hvordan og hvorfor klimaet endrer seg og hvilke konsekvenser dette vil få for ulike sektorer og for folk flest.

Både forskningsmiljøer, miljøorganisasjoner, offentlige etater og næringsliv er representert i Klima 21.

Klimaendringer, konsekvenser, tilpasninger, klimapolitikk, tiltak og utslippsreduksjoner er temaer forumet skal diskutere.

Arbeidet er organisert med en sentral styringsgruppe og fire arbeidsgrupper som jobber på hver sine områder.

De ulike arbeidsgruppene skal levere hver sin rapport som til sammen danner grunnlaget for en synteserapport som skal overleveres Kunnskapsdepartementet i desember 2009. Før den tid vil sluttrapporten sendes ut til høring til aktuelle aktører og interessenter.

Målet er at Regjeringen skal få grunnlag for en helhetlig strategi for norsk klimaforskning som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelser.

Bakgrunnen for Klima 21

Opprettelsen av Klima 21 er en direkte oppfølging av Stortingets klimaforlik i 2008 - der Sosialistisk venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble enige om at Norge skal satse på å bli karbonnøytralt i 2030. To tredeler av utslippskuttene skal tas i Norge, og ifølge forliket skal blant annet forskning på fornybar energi trappes kraftig opp.

I Klimaforliket skisseres etableringen av et forum for strategisk samarbeid for klima- og miljøforskning der forskningsaktører, miljøorganisasjoner, offentlige etater og næringsliv samarbeider, Klima21:

"Partene er enige om at Regjeringen skal etablere et forum for strategisk samarbeid for klima og miljøforskning etter modell av strategiprosessene OG21 og Energi21, og vil involvere aktører innen klima- og miljøforskning, hvor både forskningsmiljøer, miljøorganisasjoner, offentlige etater og næringsliv samarbeider. Også hensynet til næringsutvikling vil stå sentralt i dette arbeidet."

Målet med arbeidet er en strategi som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelser, og som sikrer at norsk forskningsinnsats ses i sammenheng med klimaforskning internasjonalt.

Publisert:
28.08.2009
Sist oppdatert:
23.06.2010